ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๑ กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ ๑. สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557 ๒. สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 เมษายน ๒๕๕7 ๓. สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 สิงหาคม ๒๕๕7 ๔. สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแต่วันที่ 1 – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕7 ๕. สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่วันที่ ๑ – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 610 คน