ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
  รายละเอียด : ตามที่สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สำหรับประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ตามที่ประธานสภากำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 612 คน