ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
  รายละเอียด : ตามที่สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕๕7 โดยกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ให้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน ๒๕๕7 มีกำหนด 30 วัน นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน ๒๕๕7 มีกำหนด 30 วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 606 คน