ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
  รายละเอียด : ตามที่สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2557 นั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สำหรับประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ตามที่ประธานสภากำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 618 คน