ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 - 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง และได้กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จึงขอประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 617 คน