ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด :

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน และเจ้าของที่ดิน ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จะต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษี ประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินไปรับแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) แล้วกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 โดยสามารถยื่นแบบและชำระค่าภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ๒8 กุมภาพันธ์ 2557 หากยื่นแบบเกินกำหนดเวลาปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท ยื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาจะต้องชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ ๒.๕ ถึงร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าภาษี

๒. ภาษีป้าย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และประกาศกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียป้าย (ภ.ป.๑) ประจำปี 2557 โดยสามารถยื่นแบบและชำระค่าภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2557 หากยื่นแบบเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของจำนวนที่ต้องเสียภาษีป้าย หากยื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

๓. ภาษีบำรุงท้องที่ อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2543 กำหนดให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ๓๐ เมษายน 2557 หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินร้อยละ 2 ต่อเดือน ของค่าภาษี

การยื่นแบบและการชำระภาษีทั้ง ๓ ประเภท ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ ณ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง กองคลัง งานจัดเก็บและ-พัฒนารายได้ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐๗๕-480280.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 550 คน