ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด : ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และหนังสือที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2561 มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว เช่น การดำเนินการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ประจำปี โดยการกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น การจัดทำฐานข้อมูลรายการทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินให้ถูกต้อง ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า แจ้งเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อราชการต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 539 คน