ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการจดมาตรวัดน้ำประปา เก็บเงิน ค่าน้ำประปา ออกใบเสร็จและเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลอฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐
  รายละเอียด :

                           ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการจดมาตรวัดน้ำประปา เก็บเงินค่าน้ำประปา ออกใบเสร็จและเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                           จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการจำมาตรวัดน้ำประปา เก็บเงินค่าน้ำประปา ออกใบเสร็จและเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(๙๓.๑๔.๑๗.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุทีป เชาว์ช่างเหล็ก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้วปวง

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                                        (นายบุญธรรม  รุ่งเรือง)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 537 คน