ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

                     ตามที่เทศบาลตบลปากน้ำฉวาง ได้มีโครงการจ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                     จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายภคนนท์ ทรงศสรี โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                      (นายบุญธรรม รุ่งเรือง)

                                                              นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 536 คน