ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  รายละเอียด :

                                  ตามที่เทศบาลตบลปากน้ำฉวาง ได้มีโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                            จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายโสภณ  ราชบุรี โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

                                                                      (นายบุญธรรม รุ่งเรือง)

                                                            นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 540 คน