ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โดยวิธีเฉพาะ
  รายละเอียด :

                      ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดต้ังไฟ้ฟ้าสาธารณะดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                     จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตัังไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายฐาปวิทย์ บุตรดีพันธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                         

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                      (นายบุญธรรม รุ่งเรือง)

                                                             นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 532 คน