ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสินราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :

            ตามที่ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ห้างหุ้นส่วนกำจัดสีนากออย์ โดยเสนอราคา ในวงเงิน 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                       ประกาศ ณ วันที่   28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

                                                                                  (นายบุญธรรม รุ่งเรือง)

                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 530 คน