คะแนน เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

64.74 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

D

Created with Highcharts 8.1.2050100ประสิทธิภาพการสื่อสารระดับผลการประเมิน: 58.96
การปฏิบัติหน้าที่
92.97
การใช้งบประมาณ
83.48
การใช้อำนาจ
71.46
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
87.66
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
83.42
คุณภาพการดำเนินงาน
61.70
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
58.96
การปรับปรุงการทำงาน
56.40
การเปิดเผยข้อมูล
40.71
การป้องกันการทุจริต
68.75
10
undefined

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน
1 การปฏิบัติหน้าที่ 92.97
2 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.66
3 การใช้งบประมาณ 83.48
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.42
5 การใช้อำนาจ 71.46
6 การป้องกันการทุจริต 68.75
7 คุณภาพการดำเนินงาน 61.70
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 58.96
9 การปรับปรุงการทำงาน 56.40
10 การเปิดเผยข้อมูล 40.71
คะแนนสูงสุด

92.97

คะแนน
คะแนนต่ำสุด

40.71

คะแนน

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

ดูเพิ่มเติม

  • รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 85.70
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.00%
0.00%
43.33%
56.67%
85.70
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00%
0.00%
43.33%
56.67%
85.70
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 84.57
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 0.00%
3.33%
40.00%
56.67%
84.57
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 87.53
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.00%
0.00%
33.33%
66.67%
89.00
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00%
0.00%
36.67%
63.33%
87.90
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00%
0.00%
43.33%
56.67%
85.70
I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
เงิน 0.00%
100.00%
100.00
ทรัพย์สิน 0.00%
100.00%
100.00
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 0.00%
100.00%
100.00
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
เงิน 0.00%
100.00%
100.00
ทรัพย์สิน 0.00%
100.00%
100.00
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา หรือรับความบันเทิง เป็นต้น 0.00%
100.00%
100.00
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
เงิน 0.00%
100.00%
100.00
ทรัพย์สิน 0.00%
100.00%
100.00
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 0.00%
100.00%
100.00
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 65.77
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 0.00%
13.33%
76.67%
10.00%
65.77
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 85.70
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
คุ้มค่า 0.00%
0.00%
43.33%
56.67%
85.70
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00%
0.00%
43.33%
56.67%
85.70
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 88.90
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 80.00%
10.00%
6.67%
3.33%
88.90
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 93.37
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 86.67%
10.00%
0.00%
3.33%
93.37
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 86.73
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3.33%
3.33%
40.00%
53.33%
81.23
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 83.33%
10.00%
6.67%
0.00%
92.23
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 80.43
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
สอบถาม 0.00%
10.00%
33.33%
56.67%
82.30
ทักท้วง 3.33%
10.00%
30.00%
56.67%
80.07
ร้องเรียน 3.33%
13.33%
26.67%
56.67%
78.93
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 64.70
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 0.00%
10.00%
86.67%
3.33%
64.70
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 64.73
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 0.00%
6.67%
93.33%
0.00%
64.73
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 64.70
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 0.00%
10.00%
86.67%
3.33%
64.70
I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 66.90
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 10.00%
80.00%
10.00%
0.00%
66.90
I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 90.10
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 70.00%
30.00%
0.00%
0.00%
90.10
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 77.63
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 10.00%
90.00%
0.00%
0.00%
70.30
มีการซื้อขายตำแหน่ง 80.00%
20.00%
0.00%
0.00%
93.40
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 6.67%
93.33%
0.00%
0.00%
69.20
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 96.70
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 90.00%
10.00%
0.00%
0.00%
96.70
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 83.43
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 0.00%
6.67%
36.67%
56.67%
83.43
I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 81.23
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 3.33%
3.33%
40.00%
53.33%
81.23
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 98.90
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 96.67%
3.33%
0.00%
0.00%
98.90
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 82.27
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 0.00%
13.33%
26.67%
60.00%
82.27
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 83.40
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 0.00%
10.00%
30.00%
60.00%
83.40
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 65.87
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 0.00%
3.33%
96.67%
0.00%
65.87
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 96.67
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 96.67%
3.33%
96.67
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 96.67%
3.33%
96.67
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 85.63
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 0.00%
6.67%
30.00%
63.33%
85.63
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 87.13
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เฝ้าระวังการทุจริต 3.33%
0.00%
30.00%
66.67%
86.77
ตรวจสอบการทุจริต 3.33%
0.00%
30.00%
66.67%
86.77
ลงโทษทางวินัย 3.33%
0.00%
26.67%
70.00%
87.87
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 84.57
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 0.00%
3.33%
40.00%
56.67%
84.57
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 80.67
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00%
6.67%
26.67%
66.67%
86.73
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00%
6.67%
26.67%
66.67%
86.73
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00%
6.67%
30.00%
63.33%
85.63
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.00%
13.33%
83.33%
3.33%
63.57
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 50.57
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.00%
43.33%
56.67%
0.00%
52.27
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00%
53.33%
46.67%
0.00%
48.87
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 51.13
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 0.00%
46.67%
53.33%
0.00%
51.13
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 54.53
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 0.00%
36.67%
63.33%
0.00%
54.53
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 98.89
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
เงิน 3.33%
96.67%
96.67
ทรัพย์สิน 0.00%
100.00%
100.00
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 0.00%
100.00%
100.00
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 53.40
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 0.00%
40.00%
60.00%
0.00%
53.40
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 47.17
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00%
60.00%
40.00%
0.00%
46.60
มีช่องทางหลากหลาย 0.00%
56.67%
43.33%
0.00%
47.73
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 46.63
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 3.33%
53.33%
43.33%
0.00%
46.63
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 80.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 80.00%
20.00%
80.00
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 44.33
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 0.00%
66.67%
33.33%
0.00%
44.33
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 76.67
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 76.67%
23.33%
76.67
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 48.87
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 0.00%
53.33%
46.67%
0.00%
48.87
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 48.87
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 0.00%
53.33%
46.67%
0.00%
48.87
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 93.33
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 93.33%
6.67%
93.33
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 45.47
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 0.00%
63.33%
36.67%
0.00%
45.47
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 45.47
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 0.00%
63.33%
36.67%
0.00%
45.47
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O1 โครงสร้าง 100.00
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00
O3 อำนาจหน้าที่ 100.00
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00
O5 ข้อมูลการติดต่อ ไม่พบ แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 0.00
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100.00
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O8 Q&A 100.00
O9 Social Network 100.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 100.00
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไม่พบหลักฐาน 0.00
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่พบหลักฐาน 0.00
การปฏิบัติงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00
การให้บริการ
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 0.00
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หลักฐานอยู่ในหน้าประกาศ แต่ไม่ระบุปีพศ.ที่สำรวจ อย่างน้อยต้องมีข้อมูลปี 2561 0.00
O17 E-Service 0.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไม่พบหลักฐาน 0.00
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไม่พบหลักฐาน 0.00
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่พบหลักฐาน 0.00
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 100.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.00
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 0.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0.00
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0.00
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 100.00
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 0.00
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 0.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100.00
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0.00
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 0.00
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0.00
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0.00
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 100.00
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 0.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 100.00
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 100.00
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 100.00
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 100.00
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 100.00
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 100.00
สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร

Created with Highcharts 8.1.2ระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ปี)จำนวน(คน)เพศชายเพศหญิงเพศอื่นๆ1 – 5 ปี6 – 10 ปี11 – 20 ปีมากกว่า 20 ปี02468101211 – 20 ปี เพศชาย: 2

ความสุขในการทำงาน

ความสุขในการทำงาน

3.33%
93.33%
3.33%
0.00%
3.33% 93.33% 3.33% 0.00%