ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 มี.ค. 2564
2 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ก.พ. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ก.พ. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ก.พ. 2564
5 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1015
25 ม.ค. 2564
6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ม.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 ม.ค. 2564
8 ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ม.ค. 2564
9 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ม.ค. 2564
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59