ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 เม.ย. 2563
22 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 เม.ย. 2563
23 แผนการใช้จ่ายงประมาณประจำปี 2563 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
09 เม.ย. 2563
24 รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 เม.ย. 2563
25 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 เม.ย. 2563
26 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 มี.ค. 2563
27 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 มี.ค. 2563
28 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 มี.ค. 2563
29 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ก.พ. 2563
30 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58