ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
758
10 ส.ค. 2553
442 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
851
30 ก.ค. 2553
443 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
826
30 ก.ค. 2553
444 ประกาศเรื่องจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
30 มิ.ย. 2553
445 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในการออกเหตุฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
878
30 มิ.ย. 2553
446 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
853
30 มิ.ย. 2553
447 ผังกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
707
30 มิ.ย. 2553
448 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
777
15 มิ.ย. 2553
449 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
6787
14 มิ.ย. 2553
450 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554-2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
757
14 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59