ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศเรื่องจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
897
30 มิ.ย. 2553
452 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในการออกเหตุฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
30 มิ.ย. 2553
453 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
857
30 มิ.ย. 2553
454 ผังกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
711
30 มิ.ย. 2553
455 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
782
15 มิ.ย. 2553
456 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
6983
14 มิ.ย. 2553
457 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554-2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
761
14 มิ.ย. 2553
458 ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
685
14 มิ.ย. 2553
459 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
758
08 มิ.ย. 2553
460 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
768
08 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59