ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
532
18 ต.ค. 2562
52 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
16 ต.ค. 2562
53 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
08 ต.ค. 2562
54 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
07 ต.ค. 2562
55 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องผลการพิจารณาการเปิดซองประมูลราคา โครงการเปิดประมูลให้เช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
03 ต.ค. 2562
56 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นฯ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
30 ก.ย. 2562
57 สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
30 ก.ย. 2562
58 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนควบของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
529
26 ก.ย. 2562
59 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
523
05 ก.ย. 2562
60 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
05 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59