ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาผลติน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
519
27 มิ.ย. 2561
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
27 มิ.ย. 2561
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
27 มิ.ย. 2561
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
27 มิ.ย. 2561
245 ประกาศจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
26 มิ.ย. 2561
246 ประกาศจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่2) ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561-2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
25 มิ.ย. 2561
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
22 มิ.ย. 2561
248 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
515
21 มิ.ย. 2561
249 ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
514
21 มิ.ย. 2561
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
516
21 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74