ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
20 มิ.ย. 2561
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โครงเหล็ก พร้อมติดตั้งตามโครงการรณรงค์คนปากน้ำฉวางสวมหมวกนิรภัย 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
19 มิ.ย. 2561
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
19 มิ.ย. 2561
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
07 มิ.ย. 2561
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
04 มิ.ย. 2561
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
28 พ.ค. 2561
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
28 พ.ค. 2561
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนกงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
28 พ.ค. 2561
259 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
28 พ.ค. 2561
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จั้ดจ้างทำป้ายไวนิล,ป้ายอะคริลิค,โปสเตอร์, แผ่นพับ,คู่มือประชาชน,เอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
526
28 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74