ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 มี.ค. 2561
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
29 มี.ค. 2561
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 มี.ค. 2561
294 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 มี.ค. 2561
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะทุ่งโคกแม่คาด ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 มี.ค. 2561
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดต้้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุ่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 มี.ค. 2561
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 มี.ค. 2561
298 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 มี.ค. 2561
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ตั้งแต่วันที ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 มี.ค. 2561
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73