ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 มี.ค. 2561
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 มี.ค. 2561
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โตีะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโตีะ ตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 มี.ค. 2561
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 มี.ค. 2561
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 มี.ค. 2561
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
21 มี.ค. 2561
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายนพ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
21 มี.ค. 2561
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 มี.ค. 2561
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 มี.ค. 2561
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet 1020หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 49 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73