ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
525
27 มี.ค. 2561
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
27 มี.ค. 2561
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเ ดาวน์โหลดเอกสาร
522
27 มี.ค. 2561
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โตีะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโตีะ ตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
22 มี.ค. 2561
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
22 มี.ค. 2561
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
22 มี.ค. 2561
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
21 มี.ค. 2561
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายนพ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
21 มี.ค. 2561
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
516
21 มี.ค. 2561
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
518
21 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74