ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
23 ม.ค. 2561
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
530
23 ม.ค. 2561
363 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถทัวร์ปรับอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
524
22 ม.ค. 2561
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายในชุมชน เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
22 ม.ค. 2561
365 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถทัวร์ปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบระมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายในชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
526
22 ม.ค. 2561
366 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
22 ม.ค. 2561
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
22 ม.ค. 2561
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
513
22 ม.ค. 2561
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายในชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ดาวน์โหลดเอกสาร
526
22 ม.ค. 2561
370 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายชื่อ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
22 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74