ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝงอยและกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 ธ.ค. 2560
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 ธ.ค. 2560
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
26 ธ.ค. 2560
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ธ.ค. 2560
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 ธ.ค. 2560
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 ธ.ค. 2560
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ประกาศผู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
26 ธ.ค. 2560
378 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
25 ธ.ค. 2560
379 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดความจะ 12 ลบ.ม. ม.7 บ้านแหลมยูง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
25 ธ.ค. 2560
380 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73