ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
26 ธ.ค. 2560
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝงอยและกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
26 ธ.ค. 2560
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
26 ธ.ค. 2560
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
26 ธ.ค. 2560
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
26 ธ.ค. 2560
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
26 ธ.ค. 2560
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
26 ธ.ค. 2560
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ประกาศผู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
529
26 ธ.ค. 2560
389 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
25 ธ.ค. 2560
390 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดความจะ 12 ลบ.ม. ม.7 บ้านแหลมยูง ดาวน์โหลดเอกสาร
530
25 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74