ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเต็นท์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 พ.ย. 2560
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการจดมาตรวัดน้ำประปา เก็บเงิน ค่าน้ำประปา ออกใบเสร็จและเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลอฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 พ.ย. 2560
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 พ.ย. 2560
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 พ.ย. 2560
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 พ.ย. 2560
406 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โดยวิธีเฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
28 พ.ย. 2560
407 ประกาศผู้ชนะการเสินราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 พ.ย. 2560
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 พ.ย. 2560
409 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.7 บ้านแหลมยูง ต.ฉวาง อ.ฉวาง (อุดหนุน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
23 พ.ย. 2560
410 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.8 บ้านเกาะลังสาด ต.ฉวาง อ.ฉวาง (งบอุดหนุน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
23 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73