ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผลชนะการเสนอราคาถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
01 ธ.ค. 2560
412 ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเต็นท์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
30 พ.ย. 2560
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการจดมาตรวัดน้ำประปา เก็บเงิน ค่าน้ำประปา ออกใบเสร็จและเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลอฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
529
28 พ.ย. 2560
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
28 พ.ย. 2560
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
28 พ.ย. 2560
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
531
28 พ.ย. 2560
417 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โดยวิธีเฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
524
28 พ.ย. 2560
418 ประกาศผู้ชนะการเสินราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
28 พ.ย. 2560
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
28 พ.ย. 2560
420 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.7 บ้านแหลมยูง ต.ฉวาง อ.ฉวาง (อุดหนุน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
551
23 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74