ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลากพระแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ต.ค. 2560
432 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทำป้าย ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 ต.ค. 2560
433 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้สักแกะลายมีกระจก และชุดโซฟาไม้สัก) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 ก.ย. 2560
434 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านเกาะลางสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
50
16 ส.ค. 2560
435 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (ถังเก็บน้่ำ) ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 ส.ค. 2560
436 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ส.ค. 2560
437 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ส.ค. 2560
438 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายวัดควนสูง– หัวสะพานด่านฝ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 ส.ค. 2560
439 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯสายสามแยกบ้านนางประนอม สวนจันทร์– บ้านนายบัญชา ลิบน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 ส.ค. 2560
440 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม (ถนนสายหัวสะพานพุทธฯหมู่ที่ 4 – ทุ่งพลี หมู่ที่ 3) ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73